Home » Đề xuất: 100% thanh niên phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, không miễn giảm, trốn tránh như hiện nay