Home » Tỉnh Quảng Ninh: Chùa Ba Vàng trưng bày ‘xá lợi tóc Đức Phật’ là vi phạm