Home » Phim Đất Rừng Phương Nam thu hơn 85 tỷ đồng, gia đình nhà văn Đoàn Giỏi nói buồn kinh khủng